15 cụm từ giao tiếp dùng khi đặt điền kiện thuyết phục,hỏi ý kiến hoặc nói thẳng cho ai đó

cum tu giao tiep

 

1. Come round to ST : dần dần chấp nhận điều gì đó

VD : Do you still hate your work, or have you come round to thinking it’s ok?

 

2. There you go: dùng để nói trong tình huống bạn không thể thay đổi việc gì đó mà phải chấp nhận nó

VD : We didn’t like his new refridgerator, but there you go, it’s really useful

 

3. Talk something into ST / bring someone around: cố gắng thuyết phục ai

VD: He initially doesn’t want to see that movie, but his girlfriend managed to talk him into going with her.

 

4. Does that work for you?: Cái này được không?/ việc này bạn ok không?

VD: I would like to give you free food if you work extra hours. Does that work for you?

 

5. Do you get me? Do you get my point?: Bạn có hiểu ý tôi không?

 

6. Don’t get me wrong : Đừng hiểu nhầm nhé

VD: I didn’t help your mom with the kitchen, but don’t get me wrong, I’m just terrible when it comes to cooking.

 

7. I hate to say this, but…: Tôi ghét phải nói ra điều này, nhưng…

VD : I hate to say this, but I disagree with your opinion

 

8. If I were in your shoes: Nếu tôi mà ở trong trường hợp của ông

VD : If I were in your shoes, I would not travel to Afganistan.

 

9. I’ve been meaning to talk to you: Tôi đã rất muốn nói chuyện với bạn

 

10. Not to take no for an answer: “không” không phải là 1 câu trả lời

VD: The salesman wouldn’t take no for an answer

 

11. Spare me the details: đi thẳng vào vẫn đề đi!

VD : Spare me the details of the test result! Tell me did I pass?

 

12. I tell you what: Bạn biết gì không?

 

13. I’ve been doing some thinking/I was wondering : Tôi đang nghĩ

 

14. Like it or lump it / take it or leave it: Thích thì lấy không thích thì thôi

 

15. Be that as it may: dù gì đi chăng nữa

VD : Building a new bridge will cost a lot of money, but be that as it may, it can help easing out the traffic.

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

  • Tham khảo các bài học khác:

Những mẫu câu tiếng anh dùng khi đi shopping mua sắm

Cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng Anh 

Mẫu câu giao tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày


15 cụm từ giao tiếp dùng khi đặt điền kiện thuyết phục,hỏi ý kiến hoặc nói thẳng cho ai đó

Bình Luận