TỔNG HỢP NHỮNG ĐỘNG TỪ THÊM “-ING”, SAU “TO” HOẶC BARE-V

Chia thì động từ đã khó, lại còn nào là thêm -Ing, Thêm "to" hoặc giữ nguyên mẫu "Verb" (động từ) sao cho đúng nữa. Có khoảng 100 laoij động từ đặc biệt cần nhớ cho 3 dạng này. Làm sao nhớ hết đây? Chỉ có cách là lưu hình ảnh về và tự học thông. Bắt đầu ngay thôi cac bạn ạ ^^

1 2 3 4 5 6 7 8


TỔNG HỢP NHỮNG ĐỘNG TỪ THÊM “-ING”, SAU “TO” HOẶC BARE-V

Bình Luận