MỘT SỐ LINKING PHRASE THÔNG DỤNG

Luyện Writing IELTS mà không dùng linking phrase có lẽ là một thiếu sót đấy! Cùng học ngay thôi !!! wink emoticon

_ It is worth noting that : đáng chú ý là
_ It was not by accident that… : không phải tình cờ mà…
_ What is more dangerous, .. : nguy hiểm hơn là
_ But frankly speaking, .. : thành thật mà nói
_ Be affected to a greater or less degree : ít nhiều bị ảnh hưởng

 be different

_ According to estimation,… : theo ước tính
_ According to statistics, …. : theo thống kê,..
_ According to survey data,.. theo số liệu điều tra,..
_ Viewed from different angles, … : nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau
_ As far as I know,….. theo như tôi được biết,..

_ Not long ago ; cách đâu không lâu
_ More recently, …gần đây hơn,….
_ What is mentioning is that… điều đáng nói là ….
_ There is no denial that… không thể chối cải là…
_ To be hard times : trong lúc khó khăn

_ According to a teacher who asked not to be named,.. theo một giáo viên đề nghị giấu tên,…
_ Make best use of : tận dụng tối đa
_ In a little more detail : chi tiết hơn một chút
_ From the other end of the line : từ bên kia đầu dây (điện thoại)
_ Doing a bit of fast thinking, he said .. sau một thoáng suy nghỉ, anh ta nói…
_ I have a feeling that.. tôi có cảm giác rằng…

[ST]

Xem thêm bài viết cùng chuyện mục tại đây


MỘT SỐ LINKING PHRASE THÔNG DỤNG

Bình Luận